Disclaimer

Toepassing

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Lambrechts NV
Taunusweg 8
BE - 3600 Genk
T: 089 620 320
Ondernemingsnummer: 400.956.131

Aansprakelijkheid

Lambrechts besteedt grote zorg aan de inhoud van de website en streeft ernaar dat deze informatie zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Toch kan het gebeuren dat gegevens van onze leveranciers veranderen zonder dat Lambrechts hiervan op de hoogte is. Lambrechts kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden, indien de geboden informatie niet juist blijkt te zijn.

Deze site is bovendien louter als informatiebron opgesteld, het is geen basis voor specifieke doeleinden en er is geen garantie voor haar nauwkeurigheid of volledigheid. Een vermelding van een product of dienst op deze site mag niet worden beschouwd als een verkoop- of leveringsaanbod. Voor elke aankoop van de door jou gewenste producten en/of diensten moet je informatie inwinnen over de beschikbaarheid en de geschiktheid.

Lambrechts NV, noch haar directieleden en werknemers, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, schadegevallen of kosten die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze site of enige andere ermee gekoppelde site, met inbegrip van - maar niet beperkt blijvend tot - winstderving, onrechtstreekse of incidentele schade of bedrijfsschade.

Lambrechts NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie op deze website en verwerpt elke verantwoordelijkheid voor elk initiatief de gebruiker op basis van de informatie op deze website zou kunnen nemen.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten leiden in geen enkel geval tot het recht op financiële compensatie.

Lambrechts NV streeft naar een website met nauwkeurige en geactualiseerde informatie. Illustraties, foto’s, figuren, kleuren, grafieken en technische gegevens op deze site zijn niet bindend. Er kunnen ook fouten in de gegeven informatie sluipen.

Lambrechts NV geeft geen garantie voor de correctheid of verstaanbaarheid van de op de site gegeven informatie.  Wij behouden ons het recht voor de informatie op deze site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verbeteren wanneer wij dit gepast achten.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Copywriting

Copyright © Lambrechts
Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, documenten en beelden zoals gebruikt op de particuliere en professionele website zijn eigendom van Lambrechts. Je mag enkel voor niet-commerciële, informatieve en louter persoonlijke doeleinden uittreksels van deze site afdrukken, downloaden naar harde schijf of verspreiden onder derden en op voorwaarde dat het copyright op elk uittreksel wordt overgenomen.


Het is niet toegestaan om gegevens van deze sites gedeeltelijk of volledig te reproduceren en te publiceren. Het zonder voorafgaande toestemming gebruiken van informatie van deze website, voor wat voor doeleinden dan ook, is strafbaar.

Algemene verkoopsvoorwaarden voor particulieren